Styrelsetjänster

Styrelserekrytering

HR Commitment rekryterar styrelseledamöter med hänsyn tagen till kundens specifika kompetensbehov. Presentation av kandidater föregås av ett möte med valberedningen där styrelseutvärderingen utgör en viktig komponent. I tjänsten ingår en djup personkontroll.

Styrelseutvärdering

På styrelsens uppdrag genomförs en utvärdering med GAP analys. Utvärderingen inleds med en anonymiserad enkät som följs upp med enskilda intervjuer med varje ledamot. Resultatet redovisas enligt uppdragsgivarens önskemål.

Tjänster riktade till banker och andra finansiella institut

Utbildning för valberedningar
Kursen är en heldagsutbildning. Under dagen får valberedningen en översiktlig genomgång av relevanta regelverk och träning i att bedöma kompetensbehoven i styrelsen. Finansinspektionens ledningsprövning och bankens egen lämplighetsbedömning utgör en viktig programpunkt och risken för personliga sanktioner diskuteras.

Förhandsprövning inför ledningsprövning hos Finansinspektionen
Kandidater som valberedningen identifierat på egen hand kan ”ledningsprövas” av HR Commitment. Kandidaten djupintervjuas och vi gör en bedömning vad som eventuellt kan leda till frågor från FI. Tillsammans med banken skriver vi lämplighetsbedömningen och lyfter fram utbildning i de områden som vi bedömer kan behöva utvecklas. I tjänsten ingår också en djup personkontroll, betydlig mer omfattande än den som Finansinspektionen genomför.